O nama

Stanouprava d.o.o. Beli Manastir, osnovana je 1998. godine kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru.

Osnivač i 100% vlasnik Stanouprave d.o.o. Beli Manastir je Grad Beli Manastir.

Odlukom Grada Belog Manastira te Općina Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac, Stanouprava d.o.o. je imenovana za prinudnog upravitelja, svih stambenih zgrada na području Grada i navedenih općina.

Stanouprava d.o.o. ima Skupštinu Društva koju čini 7 članova, Nadzorni odbor kojeg čini 3 člana, te Upravu društva koju čini 1 član – direktor.

Poslovi koje obavlja Stanouprava d.o.o.  organizirani su u tri sektora i to:

  • Računovodstvo, likvidatura, praćenje naplate najamnine, zajedničke pričuve i naknade za isporučenu toplinsku energiju
  • Pravni poslovi, nadzor nad izvedenim radovima, priprema troškovnika, vođenje pismohrane za svaki stan i za svaku zgradu i dr.
  • Administrativni poslovi, djelovodnici, zaprimanje stranaka, vođenje zapisnika sa sjednica Skupštine i Nadzornog odbora i dr.

Društvo ima 7 zaposlenih.

Stanouprava d.o.o. Beli Manastir je član – osnivač UDRUGE UPRAVITELJ sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 1, a predstavnik Stanouprave d.o.o.  je trenutno član Upravnog odbora spomenute udruge u čijem radu aktivno sudjeluje.

 

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi
Temeljem članka 80. st.2. Zakona o javnoj nabavi („NN“, broj: 120/16.), Stanouprava d.o.o. Beli Manastir kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezana osoba u sukobu interesa.
APEX j.d.o.o. Beli Manastir, Osječka , 34B OIB:6558529971