Financijski poslovi

Društvo Stanouprava d.o.o. Beli Manastitr osnovano je1998. godine od strane jedinog osnivača Grada Belog Manastira kao tvrtka za upravljanje nekretninama.

Upravljanje zgradama može biti ugovorno ili prinudno.

Pripadajućom zakonskom regulativom određeno je da svaka zgrada (tri ili više suvlasnika) mora imati registriranog upravitelja koji upravlja zgradom, održava ju, prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici. Za zgrade koje to nemaju jedinice lokalne samouprave imenuju prinudnog, odnosno privremenog upravitelja koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi.

Drugi vid upravljanja zgradom je ugovorno koje proizlazi iz dva temeljna ugovora potrebna u upravljanju zgradama i to: Međuvlasnički ugovor koji uređuje odnose među suvlasnicima i Ugovor o upravljanju zgradom kojim se uređuju međusobni odnosi suvlasnika i upravitelja zgrade. Komunikacija Upravitelja i suvlasnika obavlja se preko predstavnika zgrade kojega su ostali suvlasnici natpolovičnom većinom izabrali i ovlastili za predstavljanje.

Uplata u zajedničku pričuvu je zakonska obveza suvlasnika, pričuva predstavlja novčani fond suvlasnika zgrade iz kojeg se podmiruju troškovi za poslove redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju, poslove redovne naplate potraživanja po pitanju zajedničke pričuve, poslove osiguranja zajedničkih dijelova i uređaja, poslove realizacije kredita i zajmova radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, te ostale poslove na zgradama. Svaki vlasnik posebnoga dijela plaća pričuvu mjesečno na zasebni žiro račun zgrade. Odluku o visini pričuve po jednom četvornom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 2,70 kn/m2, što je zakonski minimum. Visina pričuve se određuje za svaki posebni dio zgrade posebno prema ukupnoj površini stana.

U slučaju da pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu provode se mjere kontinuiranog opominjanja dužnika, dostava opomene pred ovrhu – šalju se svim dužnicima prije pokretanja postupka prisilne naplate i konačno prisilna naplata pričuve nakon neuspješnih opomena.

Veoma je važno napomenuti da je trošenje sredstava zajedničke pričuve strogo definirano postojećom zakonskom regulativom i pismenim Odlukama većine suvlasnika.

Vezano uz izvođenje radova na poboljšanju i unaprijeđenju infrastrukture same zgrade, često se radi o zahvatima većih iznosa, koje zgrada nije u mogućnosti financirati iz sredstava pričuve, pa tada društvo Stanouprava d.o.o. u dogovoru s poslovnom bankom Privredne banke Zagreb d.d nudi suvlasnicima mogućnost podizanja kredita za zatvaranje ukupne potrebne financijske konstrukcije za izvršenje radova. Izračun se vrši na bazi povećanja pričuve na način da se troškovima redovitog održavanja zgrade (naknada upravitelju, premija osiguranja i mjesečni paušalni troškovi) dodaje kreditno zaduženje.

U nastavku donosimo popis mogućih računovodstvenih usluga:

 • Knjiženje dnevnih izvoda;
 • Plaćanje i knjiženje računa;
 • Provedba raznih ugovora i aneksa ugovora;
 • Izrada uplatnica i računa za pričuvu;
 • Izrada opomena dužnicima;
 • Telefonski kontakt sa strankama i komitentima;
 • Obrada kredita;
 • Obračun i provedba plaćanja naknade predstavnicima;
 • Izrada potvrda o plaćanju;
 • Izrada izvješća o stanju sredstava pričuve predstavnicima i suvlasnicima;
 • Prijenos računovodstvenih podataka na web stranicu;

Arhiviranje podataka