Prinudno upravljanje

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima određeno je da zgrade (tri ili više suvlasnika) moraju imati upravitelja registriranog za tu djelatnost koji upravlja zgradom, održava ju, prikuplja pričuvu za zgradu te obavlja i sve druge poslove koje mu povjere suvlasnici.

U slučaju da zgrada nema ugovorno upravljanje lokalna uprava, u našem slučaju Grad Beli Manastir i ostale jedinice na području Baranje mogu rješenjem imenovati prinudnog, odnosno privremenog upravitelja koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi.

Kao prinudni upravitelj zgradama na našem području društvo Stanouprava d.o.o. preuzima obveze, dužnosti i prava obavljanja poslova održavanja zgrada koje se nalaze pod prinudnom upravom.

U tom slučaju primarni zadatak nam je oformiti putem financijske institucije (banke) žiro račun zajedničke pričuve Vaše zgrade te pratiti i poduzimati potrebne korake kako bi se mjesečna pričuva uredno uplaćivala po svakom suvlasniku na žiro račun zgrade.

Vaša obveza plaćanja pričuve (udio u održavanju zajedničkih dijelova, uređaja i instalacija zgrade) u sustavu prinudne uprave iznosi 2,70 kn po m2 stambeno-poslovnog prostora. Uplaćena sredstva, temeljem prinudne uprave, mogu se koristiti za hitne intervencije i zakonom obvezujuće poslove.