Pravni poslovi

Zajednička pričuva stambene zgrade je novčani fond suvlasnika zgrade iz kojeg se plaća zakonsko obvezno, nužno i drugo održavanje zgrade te poboljšice na zgradama. Uplata u pričuvu je zakonska obveza suvlasnika. Svaki vlasnik posebnoga dijela plaća pričuvu mjesečno. Odluku o visini pričuve po jednom četvornom metru donose suvlasnici, a ona ne može biti manja od 2.70 kn/m2, što je zakonski minimum. Visina pričuve se određuje za svaki posebni dio zgrade posebno prema ukupnoj površini stana. Naplatu pričuve organizira i pričuvu prikuplja upravitelj na zasebni žiro-račun zgrade, te ju raspoređuje prema potrebi sukladno Zakonu te odluci suvlasnika.

U slučaju da pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu, Stanouprava d.o.o. provodi sljedeće mjere: kontinuirano pismeno opominjanje dužnika s naznačenim dugom za pojedini posebni dio, dostava opomena pred ovrhu – šalju se svim dužnicima prije pokretanja postupka prisilne naplate i konačno prisilna naplata pričuve – pokreće se nakon neuspješnih opomena. Nakon što se naplati dug od neplatiše, cjelokupni iznos uplaćuje se na račun zajedničke pričuve uvećan za kamate i troškove odvjetnika i javnog bilježnika, koji su u toku postupka naplaćeni sa računa stambene zgrade.

Uz gore navedeno u nastavku donosimo popis mogućih pravnih usluga:

 • Prijave i vođenje postupaka pred upravnim i dr. tijelima državne uprave;
 • Kontakti s dužnicima i drugim strankama;
 • Pravno savjetovanje s područja održavanja zgrada;
 • Osiguranje zgrada (prijava, rješavanje sporova);
 • Razgovori i pregovori s komitentima i sa suradnicima (poslovne banke, osiguranje, HZMO, MUP, …);
 • Izrada Ugovora o zakupu zajedničkih dijelova zgrade;
 • Slanje opomena suvlasnicima;
 • Slanje opomena komitentima;
 • Slanje raznih dopisa suvlasnicima u svezi održavanja zgrade, načina održavanja i korištenja zajedničkih
  dijelova, te poštivanja kućnog reda i sl.;
 • Razgovori s predstavnicima suvlasnika o svim problemima vezanim za održavanje zgrada;
 • Sklapanje Međuvlasničkih ugovora, Ugovora o upravljanju i svih Aneksa tih ugovora;
 • Provedba promjene ovlaštenika ispred zgrade, prema poslovnim bankama;
 • Sudjelovanje na skupovima (sastancima) suvlasnika ;
 • Izrada i obrada suvlasničkih odluka u svezi s upravljanje zgradom, kao i dr. odluka (voda, struja, …);
 • Praćenje zakonskih i podzakonskih propisa i akata;
 • Izrada raznih izvješća u svezi rada pravne službe (statistika, pregled poduzetih mjera);
 • Izlazak na teren u spornim situacijama;

Obavljanje raznih razgovora, pregovora i rješavanje spornih situacija