Ovlašteni predstavnik zgrade

Ovlaštenog predstavnika (fizičku osobu) biraju suvlasnici zgrade nadpolovičnom većinom. Nadpolovična većina se određuje prema veličinama prostora suvlasnika.  Suvlasnici ovlaštenom predstavniku dodjeljuju ovlasti međuvlasničkim ugovorom. Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade predstavlja iste kod upravitelja zgrade kao i prema ostalim pravnim i fizičkim osobama (na primjer, prema izvođačima radova). Ovlašteni predstavnik predstavlja ostale suvlasnike zgrade sukladno ovlastima i obavezama koje su mu dodijeljene međuvlasničkim ugovorom i odlukama koje donose suvlasnici glasanjem.

Ovlašteni predstavnik je odgovoran za vlastite samoinicijativne odluke i sklapanje poslova sa štetnim posljedicama mimo dodjeljenih ovlasti i odluka suvlasnika. Ukoliko se radi o većoj zgradi, ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade može imati i zamjenika. Zamjenika ovlaštenog predstavnika biraju suvlasnici zgrade na isti način kao i ovlaštenog predstavnika. Ovlasti i obaveze zamjenika određuju se na isti način kao i za ovlaštenog predstavnika.

Honorar ovlaštenog predstavnika

Ovlašteni predstavnik može na osnovu međuvlasničkog ugovora za svoj rad primati naknadu u vidu honorara za obavljanje poslova ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Promjena ovlaštenog predstavnika

Ukoliko ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade postupa suprotno sklopljenom međuvlasničkom ugovoru i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici ga mogu razriješiti dužnosti uz naknadu štetnih posljedica mimo dodjeljenih ovlasti i odluka suvlasnika. Na isti način vrši se i promjena zamjenika ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade. Suvlasnici su dužni o promjeni ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade obavijestiti najmoprimce i zakupnike na prikladan način.

Primjer poslova ovlaštenog predstavnika

U slučaju kvara ili nekog nedostatka na zgradi, suvlasnik (ili više njih) o nastalom kvaru obavještava ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade. Ovlašteni predstavnik o kvaru ili nedostatku obavještava upravitelja zgrade. Ukoliko se radi o kvaru ili nedostatku koji nije potrebno hitno popraviti ovlašteni predstavnik zatraži od upravitelja ponudu za sanaciju kvara ili može sam isto zatražiti. Po dospijeću ponude predstavnik u dogovoru s ostalim suvlasnicima daje nalog upravitelju za sanaciju kvara po odabranoj ponudi.
Potom osigurava odabranom izvođaču radova pristup prostoru u kojem se nalazi kvar ili nedostatak na zgradi. Po okončanju radova provjerava da li su radovi izvršeni kvalitetno i sukladno ponudi te ovjerava dokumentaciju upravitelja zgrade neophodnu za plaćanje računa za popravak. Za vrijeme izvođenja radova osigurava pristup u stan ili drugu vrstu prostora čiji je vlasnik ukoliko je to potrebno.